Νομικοι Περιορισμοι

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα lentzis.com.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά οποιαδήποτε όπλου, είναι η συμπλήρωση του δέκατου όγδοού έτους (18) της ηλικίας του αγοραστή ή η συγκατάθεση του γονέα.(ν.2168/93)

Α. Προϋποθέσεις/πληροφορίες αγοράς κυνηγετικού όπλου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται από το πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ χώρος φύλαξης του όπλου θεωρείται ο τόπος κατοικίας τον οποίο δηλώνετε.

Για την έκδοση άδειας αγοράς πρέπει να προσκομίσετε στο τμήμα τα εξής:

* Φωτοτυπία ταυτότητας

* 2 φωτογραφίες

* Βεβαίωση γιατρού (Ψυχίατρου ή Νευρολόγου ή Ειδικού παθολόγου μη συμβεβλημένου       με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

* Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπληρώνετε στο αστυνομικό τμήμα).

Β. Προϋποθέσεις/ πληροφορίες αγοράς ραβδωτού όπλου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.

β. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα.

γ. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε.

δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

ε. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄) και σύμφωνα με τις διακρίσεις του εδαφίου γ΄ της παρούσης.

Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά :

Σε σκοπευτές οι οποίοι έχουν εφοδιασθεί με άδεια κατοχής τους όπλου για το οποίο ζητείται η άδεια οπλοφορίας.

Σε σκοπευτές με όπλο νομίμως κατεχόμενο, για τον ίδιο σκοπό, από τον (ην) σκοπευτή (ρια) σύζυγο ή από σκοπευτή με τον οποίο συνδέεται με συγγένεια εξ? αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού, κατόπιν εγγράφου συναινέσεως του κατέχοντος το όπλο.

Νόμος: ν.2168/93

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a147_93.1132660937294.pdf

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ:

Αφού έχετε την άδεια αγοράς στα χέρια σας την υπογράφετε στο σημείο που λέει αγοραστής (σε όλα τα αντίγραφα) και μας την στέλνετε με courier σε χρέωση δική μας μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ COURIER:

https://www.acscourier.net/en/store-locator

Minimum 4 characters